Villkor och bestämmelser

The Terms and Conditions were last updated on 11 mars, 2023

1. Introduktion

Dessa villkor gäller för denna webbplats och för transaktioner relaterade till våra produkter och tjänster. Du kan vara bunden av ytterligare avtal (tilläggsavtal) relaterade till din relation med oss eller till produkter eller tjänster som du får från oss. Om några bestämmelser i de tilläggsavtalen strider mot någon bestämmelse i dessa villkor, är det bestämmelserna i tilläggsavtalet som är gällande.

2. Bindande

Genom att registrera dig på, besöka eller på annat sätt använda denna webbplats samtycker du härmed till att vara bunden av de villkor som anges nedan. Enbart användningen av denna webbplats innebär kunskap och acceptans av dessa villkor. I vissa särskilda fall kan vi också be dig att uttryckligen samtycka till det.

3. Elektronisk kommunikation

Genom att använda denna webbplats eller kommunicera med oss på elektronisk väg godkänner och bekräftar du att vi kan kommunicera med dig elektroniskt på vår webbplats eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dig, och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav, inklusive men inte begränsat till, kravet att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

4. Immateriella tillgångar

Vi eller våra licensgivare äger och kontrollerar all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter på webbplatsen och data, information och andra resurser som visas av eller är tillgängliga på webbplatsen.

4.1 Alla rättigheter är förbehållna

Om inte specifikt innehåll dikterar något annat beviljas du inte en licens eller någon annan rättighet enligt upphovsrätt, varumärke, patent eller andra immateriella rättigheter. Detta innebär att du inte kommer att använda, kopiera, reproducera, utföra, visa, distribuera, bädda in i något elektroniskt medium, ändra, bakåtkompilera, dekompilera, överföra, ladda ner, överföra, tjäna pengar på, sälja, marknadsföra eller kommersialisera några resurser på denna webbplats i någon form, utan vårt föregående skriftliga tillstånd, förutom och endast i den mån annat anges i bestämmelser i obligatorisk lag (såsom rätten att citera).

5. Nyhetsbrev

Oaktat det föregående kan du vidarebefordra vårt nyhetsbrev i elektronisk form till andra som kan vara intresserade av att besöka vår webbplats.

6. Tredjeparts egendom

Vår webbplats kan innehålla hyperlänkar eller andra referenser till andra parters webbplatser. Vi övervakar eller granskar inte innehållet på andra parters webbplatser som är länkade till från denna webbplats. Produkter eller tjänster som erbjuds av andra webbplatser ska omfattas av dessa tredje parters tillämpliga villkor. Åsikter som uttrycks eller material som visas på dessa webbplatser delas eller stöds inte nödvändigtvis av oss.

Vi ansvarar inte för sekretesspraxis eller innehåll på dessa webbplatser. Du bär alla risker som är förknippade med användningen av dessa webbplatser och relaterade tjänster från tredje part. Vi tar inget ansvar för förlust eller skada på något sätt, oavsett orsak, till följd av att du lämnar ut personlig information till tredje part.

7. Ansvarsfull användning

Genom att besöka vår webbplats samtycker du till att endast använda den för de ändamål som är avsedda och tillåtna enligt dessa villkor, eventuella ytterligare avtal med oss och tillämpliga lagar, förordningar och allmänt accepterade onlinepraxis och branschriktlinjer. Du får inte använda vår webbplats eller våra tjänster för att använda, publicera eller distribuera material som består av (eller är länkat till) skadlig datorprogramvara; använda data som samlats in från vår webbplats för någon direkt marknadsföringsaktivitet, eller genomföra systematiska eller automatiserade datainsamlingsaktiviteter på eller i förhållande till vår webbplats.

Att delta i någon aktivitet som orsakar eller kan orsaka skada på webbplatsen eller som stör webbplatsens prestanda, tillgänglighet eller tillgänglighet är strängt förbjudet.

8. Registrering

Du kan registrera dig för ett konto på vår webbplats. Under denna process kan du behöva välja ett lösenord. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för lösenord och kontoinformation och samtycker till att inte dela dina lösenord, kontoinformation eller säker åtkomst till vår webbplats eller tjänster med någon annan person. Du får inte tillåta någon annan person att använda ditt konto för att komma åt webbplatsen eftersom du är ansvarig för alla aktiviteter som sker genom användning av dina lösenord eller konton. Du måste meddela oss omedelbart om du blir medveten om att ditt lösenord avslöjas.

Efter att kontot avslutats, att du inte försöker registrera ett nytt konto utan vårt tillstånd.

9. Återbetalnings- och returpolicy

9.1 Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning.

Ångerrätten löper ut efter 14 dagar från dagen för avtalets ingående.

För att utöva ångerrätten måste du informera oss om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett entydigt uttalande (till exempel ett brev som skickas per post, fax eller e-post). Våra kontaktuppgifter hittar du nedan. Du kan använda den bifogade mallen uttagsblankett, men det är inte obligatoriskt.

Om du använder det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att meddela dig en bekräftelse på mottagandet av ett sådant uttag på ett varaktigt medium (till exempel via e-post).

För att utnyttja ångerrätten räcker det att du skickar ditt meddelande om att du önskar utnyttja ångerrätten innan perioden för din ångerrätt har löpt ut.

9.2 Konsekvenser av återkallelse

Om du frånträder detta avtal kommer vi att ersätta dig för alla betalningar som mottagits från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att dra dig ur detta kontrakt. Vi kommer att utföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; Under alla omständigheter kommer du inte att ådra dig några avgifter till följd av sådan återbetalning.

Om du begärde att börja utföra tjänster under ångerfristen ska du betala oss ett belopp som står i proportion till vad som har tillhandahållits tills du har meddelat oss att du frånträder detta avtal, jämfört med avtalets fulla täckning.

Observera att det finns vissa lagliga undantag från ångerrätten, och vissa föremål kan därför inte returneras eller bytas ut.  Vi meddelar dig om detta gäller i just ditt fall.

10. Innehåll som du själv lägger upp

Vi kan tillhandahålla olika öppna kommunikationssätt på vår webbplats, till exempel bloggkommentarer, blogginlägg, forum, anslagstavlor, betyg och recensioner och olika sociala medietjänster. Det kanske inte är möjligt för oss att granska eller övervaka allt innehåll som du eller andra kan dela eller skicka på eller via vår webbplats. Vi förbehåller oss dock rätten att granska innehållet och övervaka all användning av och aktivitet på vår webbplats och ta bort eller avvisa innehåll efter eget gottfinnande. Genom att publicera information eller på annat sätt använda något öppet kommunikationssätt som nämnts, samtycker du till att ditt innehåll följer dessa villkor och inte är otillåtet, olagligt eller kränker annan persons lagliga rätt.

11. Delande av idé eller material

Dela inte, eller skicka idéer, uppfinningar, artiklar, bilder eller annan information som kan betraktas som din egen immateriella egendom som du vill presentera för oss, om vi inte först har undertecknat ett avtal om immateriella rättigheter eller ett sekretessavtal. Om du avslöjar det för oss utan ett sådant skriftligt avtal ger du oss en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, lagra, anpassa, publicera, översätta och distribuera ditt innehåll i alla befintliga eller framtida medier.

12. Uppsägning av användning

Vi kan, efter eget gottfinnande, när som helst ändra eller avbryta åtkomsten till, tillfälligt eller permanent, webbplatsen eller någon tjänst därpå. Du samtycker till att vi inte kommer att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon sådan ändring, avstängning eller upphörande av din tillgång till eller användning av webbplatsen eller något innehåll som du kan ha delat på webbplatsen. Du har inte rätt till någon kompensation eller annan betalning, även om vissa funktioner, inställningar och/eller innehåll som du har bidragit med eller har kommit att förlita dig på går förlorade permanent. Du får inte kringgå eller undvika, eller försöka kringgå eller undvika, några åtgärder för åtkomstbegränsning på vår webbplats.

13. Garantier och ansvar

Ingenting i detta avsnitt kommer att begränsa eller utesluta någon garanti som är underförstådd enligt lag att det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta. This website and all content on the website are provided on an “as is” and “as available” basis and may include inaccuracies or typographical errors. Vi frånsäger oss uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, om innehållets tillgänglighet, noggrannhet eller fullständighet. Vi garanterar inte att:

  • denna webbplats eller våra produkter eller tjänster kommer att uppfylla dina krav;
  • denna webbplats kommer att finnas tillgänglig utan avbrott, i rätt tid, säkert eller felfritt;
  • kvaliteten på alla produkter eller tjänster som köpts eller erhållits av dig via denna webbplats kommer att uppfylla dina förväntningar.

Ingenting på denna webbplats utgör eller är avsett att utgöra juridisk, ekonomisk eller medicinsk rådgivning av något slag. Om du behöver råd bör du konsultera en lämplig professionell.

Följande bestämmelser i detta avsnitt kommer att gälla i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och kommer inte att begränsa eller utesluta vårt ansvar i någon fråga som det skulle vara olagligt eller olagligt för oss att begränsa eller utesluta vårt ansvar. Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för några direkta eller indirekta skador (inklusive skador för förlust av vinst eller intäkter, förlust eller korruption av data, programvara eller databas, eller förlust av eller skada på egendom eller data) som du eller någon tredje part ådrar dig till följd av din tillgång till eller användning av vår webbplats.

Förutom i den utsträckning något ytterligare avtal uttryckligen anger något annat, kommer vårt maximala ansvar gentemot dig för alla skador som uppstår till följd av eller i samband med webbplatsen eller produkter och tjänster som marknadsförs eller säljs via webbplatsen, oavsett form av rättsliga åtgärder som ålägger ansvar (oavsett om det är i kontrakt, eget kapital, vårdslöshet, avsett beteende, skadestånd eller på annat sätt) att begränsas till det totala pris som du betalade till oss för att köpa sådana produkter eller tjänster eller använda webbplatsen. En sådan gräns kommer att gälla sammanlagt för alla dina anspråk, handlingar och orsaker till handling av alla slag och natur.

14. Sekretess

För att komma åt vår webbplats och/eller tjänster kan du behöva tillhandahålla viss information om dig själv som en del av registreringsprocessen. Du samtycker till att all information du tillhandahåller alltid kommer att vara korrekt, korrekt och uppdaterad.

Vi tar dina personuppgifter på allvar och är fast beslutna att skydda din integritet. Vi kommer inte att använda din e-postadress för oönskad e-post. Alla e-postmeddelanden som skickas av oss till dig kommer endast att vara i samband med tillhandahållandet av överenskomna produkter eller tjänster.

Vi har utvecklat en policy för att ta itu med eventuella integritetsproblem du kan ha. För mer information, se vår Sekretesspolicy och vår Cookie Policy.

15. Exportrestriktioner / Efterlevnad av regler

Tillgång till webbplatsen från platser eller länder där tillgång till eller försäljning av de produkter eller tjänster som säljs på webbplatsen är olagliga är förbjudet. Du får inte använda denna webbplats i strid med exportlagar och förordningar i Sverige.

16. Marknadsföring via återförsäljare

Via denna webbplats kan vi använda oss av marknadsföring via återförsäljare som erhåller en procentandel av eller en provision på försäljningen av tjänster eller produkter på eller via denna webbplats. Vi kan också acceptera sponsring eller andra former av reklamkompensation från företag. Detta avslöjande är avsett att följa juridiska krav på marknadsföring och reklam som kan gälla, såsom US Federal Trade Commission Rules.

17. Uppgift

Du får inte överlåta, överföra eller lägga ut några av dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor, helt eller delvis, till någon tredje part utan vårt föregående skriftliga medgivande. Varje påstått uppdrag i strid med detta avsnitt kommer att vara ogiltigt.

18. Brott mot dessa villkor

Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa villkor, om du bryter mot dessa villkor på något sätt, kan vi vidta sådana åtgärder som vi anser lämpliga för att hantera överträdelsen, inklusive att tillfälligt eller permanent stänga av din åtkomst till webbplatsen, kontakta din internetleverantör för att begära att de blockerar din åtkomst till webbplatsen, och/eller inleda rättsliga åtgärder mot dig.

19. Force majeure

Med undantag för betalningsskyldigheter under detta, kommer ingen försening, misslyckande eller underlåtenhet av någon av parterna att utföra eller följa någon av sina skyldigheter under detta, att anses vara ett brott mot dessa villkor om och så länge som sådan försening, misslyckande eller utelämnande uppstår av orsak utanför den partens rimliga kontroll.

20. Skadeersättning

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla oss skadeslösa, från och mot alla anspråk, skulder, skador, förluster och utgifter, relaterade till ditt brott mot dessa villkor och tillämpliga lagar, inklusive immateriella rättigheter och integritetsrättigheter. Du kommer omedelbart att ersätta oss för våra skador, förluster, kostnader och utgifter relaterade till eller till följd av sådana anspråk.

21. Friskrivning

Underlåtenhet att verkställa någon av bestämmelserna i dessa villkor och något avtal, eller underlåtenhet att utnyttja någon möjlighet att säga upp, ska inte tolkas som avstående från sådana bestämmelser och ska inte påverka giltigheten av dessa villkor eller av något avtal eller någon del därav, eller rätten därefter att verkställa varje bestämmelse.

22. Språk

Dessa villkor kommer att tolkas och tolkas uteslutande i Svenska. Alla meddelanden och all korrespondens skrivs uteslutande på det språket.

23. Hela avtalet

Dessa villkor, tillsammans med vår sekretesspolicy och cookiepolicy, utgör hela avtalet mellan dig och PAS Precision AB i förhållande till din användning av denna webbplats.

24. Uppdatering av dessa villkor

Vi kan uppdatera dessa villkor från tid till annan. Det datum som anges i början av dessa villkor är det senaste revisionsdatumet. Vi kommer att ge dig ett skriftligt meddelande om eventuella ändringar eller uppdateringar, och de reviderade villkoren träder i kraft från det datum då vi ger dig ett sådant meddelande. Din fortsatta användning av denna webbplats efter publicering av ändringar eller uppdateringar kommer att betraktas som ett meddelande om ditt godkännande att följa och vara bunden av dessa villkor. För att begära en tidigare version av dessa villkor, vänligen kontakta oss.

25. Val av lag och lagrum

Dessa villkor ska regleras av lagarna i Sverige. Eventuella tvister som rör dessa villkor ska omfattas av jurisdiktionen för domstolarna i Sverige. Om någon del eller bestämmelse i dessa villkor av en domstol eller annan myndighet befinns vara ogiltig och/eller ogenomförbar enligt tillämplig lag, kommer sådan del eller bestämmelse att ändras, raderas och/eller verkställas i största möjliga utsträckning för att ge verkan åt avsikten med dessa villkor. Övriga bestämmelser påverkas inte.

26. Kontaktinformation

Denna webbplats ägs och drivs av PAS Precision AB.

Du kan kontakta oss angående dessa villkor genom att skriva eller maila oss på följande adress: info@i-pro.se
Orrspelsgatan 2, 74145 KNIVSTA

27. Hämta

Ladda ner villkoren som PDF: download